Gratis verzending + Voor 22:00 besteld, morgen in huis!

AGB

Invoering

Door een bestelling te plaatsen op www.lumisshair.com, gaat u akkoord met het kopen van een product op en onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden van LUMISS. (de algemene voorwaarden"). De algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en LUMISS. wanneer u een bestelling gebruikt of plaatst via de website www.lumisshair.com (de "Site"). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van LUMISS. Lees ze aandachtig. We raden je ook aan om de voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze later nog eens kunt raadplegen.


Artikel 1 Definities

LUMISS: eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Almere (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72250631, handelend onder de handelsnaam "LUMISS".

Site: de website www.lumisshair.com en www.lumiss.nl en alle subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met LUMISS.

Product (en): het product / de producten zoals aangeboden op de site.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LUMISS en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van LUMISS.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en Overeenkomsten met LUMISS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2.2 Indien de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart in zijn bestellingsbevestiging of via enig ander communicatiemiddel, zullen deze bepalingen alleen bindend zijn voor LUMISS indien en voor zover LUMISS ze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van LUMISS. inclusief belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de site.


3.2 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk op de Site vermeld. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.


3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. LUMISS. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site correct wordt weergegeven en / of te allen tijde volledig is. Alle prijzen en andere informatie weergegeven op de site en op andere materialen afkomstig van LUMISS. kan typografische en / of programmeerfouten bevatten. LUMISS. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en / of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.


3.4 LUMISS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen tussen de kleur van het product en de kleur van het product zoals weergegeven op de site.


Artikel 4 Sluiting van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van LUMISS accepteert, welk aanbod onderhevig is aan de algemene voorwaarden.


4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LUMISS ook de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.


4.3 Indien blijkt dat Opdrachtgever bij aanvaarding of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, LUMISS. heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de opdrachtgever zijn ontvangen.


4.4 LUMISS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.


4.5 LUMISS verbiedt de verkoop van producten door niet-geautoriseerde wederverkopers en verkoopt of levert geen producten aan niet-geautoriseerde wederverkopers. Een bestelling geplaatst door een niet geautoriseerde reseller wordt zonder opgaaf van redenen afgewezen en de betreffende Klant wordt van de Site uitgesloten.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra LUMISS de bestelling van een klant heeft ontvangen en de aanvaarding ervan heeft bevestigd, zal LUMISS de producten in het bestelproces overdragen aan de door de klant gekozen verzendmaatschappij. De rederij stuurt de Producten vervolgens naar de Klant.


5.2 LUMISS is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.


5.3 De Site bevat informatie die de wijze van levering van de Producten beschrijft en een schatting van de termijn waarbinnen de Producten aan de Klant zullen worden geleverd.


5.4 Indien LUMISS de Producten niet kan leveren binnen dertig (30) dagen na bevestiging van aanvaarding van de bestelling, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de Klant besluiten ofwel akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum ofwel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. LUMISS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in het leveringsproces.


5.5 LUMISS adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden.


5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

5.7 Indien het bestelde Product niet meer kan worden geleverd, heeft LUMISS het recht om een ​​Product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde Product. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.


Artikel 6 Intrekking / teruggaaf

6.1 De Klant heeft het recht om het Product te retourneren binnen veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd.


6.2 De Klant moet LUMISS informeren over zijn wens om het Product te retourneren door een e-mail te sturen naar info@lumisshair.com of het retourformulier op de website in te vullen binnen de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen nadat het Product is geleverd naar de klant. Na bevestiging van de kennisgeving van retourzending van LUMISS heeft de Klant nog veertien (14) dagen de tijd om het Product aan LUMISS te retourneren. De Klant draagt ​​de kosten voor het verzenden van de Producten naar LUMISS.


6.3 Alle geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd en geretourneerd worden in de originele, ongeopende verpakking met de originele pakbon. Pogingen om te retourneren zonder te voldoen aan alle bovengenoemde voorwaarden, worden niet geaccepteerd.


6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de retouren. Het risico van het product gaat over op LUMISS wanneer LUMISS het product heeft ontvangen. Dit betekent dat LUMISS niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor retourzendingen die (bijvoorbeeld) verloren gaan en / of beschadigd zijn bij het retourneren. We raden u daarom aan te kiezen voor aangetekende verzending, tracking informatie aan te vragen en het pakket met de geretourneerde Product (en) te verzekeren. LUMISS maakt geen uitzonderingen op dit beleid.


6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde Producten, zal LUMISS binnen veertien (14) dagen het totale aankoopbedrag aan de Klant terugbetalen.


Artikel 7 Betaling

7.1 De Klant betaalt de aan LUMISS verschuldigde bedragen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betalingsmethode. Het staat LUMISS vrij om elke betalingsmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betalingsmethoden op elk moment wijzigen.


Artikel 8 Garanties en conformiteit

8.1 LUMISS garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.


8.2 Als het geleverde Product bij levering niet aan de Overeenkomst voldoet, moet LUMISS hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gebracht, namelijk veertien (14) dagen na levering van het Product.


8.3 Indien een Product niet aan de Overeenkomst voldoet en de Klant LUMISS hiervan binnen de in artikel 8.2 genoemde termijn op de hoogte heeft gesteld, zal het desbetreffende Product in overleg met de Klant worden hersteld, vervangen of (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Klachten na de in artikel 8.2 genoemde termijn worden door LUMISS niet in behandeling genomen.


8.4 LUMISS biedt twee jaar garantie op stijltangen, krultangen, föhns, borstels en accessoires. Als u bezwaar wilt maken tegen de garantie, vraagt ​​LUMISS u om een ​​geldig aankoopbewijs / ontvangstbewijs, het product moet een technisch defect hebben. Houd er rekening mee dat u alleen een beroep kunt doen op uw garantie als u het product bij een officieel LUMISS-verkooppunt hebt gekocht. Zorg ervoor dat u alleen producten koopt via de site of bij een officieel LUMISS-verkooppunt. Als u vragen heeft over de officiële LUMISS-verkooppunten, neem dan contact met ons op.


Artikel 9 Procedure klachtenbehandeling

9.1 Als de klant klachten heeft in verband met een product (in overeenstemming met artikel 8 getiteld "Garanties en conformiteit"), of met betrekking tot andere aspecten van de site of service van LUMISS, kan hij een klacht indienen per e-mail of schriftelijk via het contactformulier. De contactgegevens van LUMISS worden aan het einde van de Algemene voorwaarden verstrekt.


9.2 LUMISS zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Als LUMISS niet in staat is om binnen een dergelijke periode een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, bevestigt LUMISS de ontvangst van de klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht te kunnen geven een inhoudelijk of definitief antwoord aan de opdrachtgever.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van LUMISS jegens de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die de voor die specifieke Overeenkomst bedongen prijs niet overschrijdt (inclusief btw en verzendkosten).


10.2 LUMISS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is LUMISS niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De in dit artikel 10.3 uiteengezette beperkingen vervallen echter indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LUMISS.


10.4 LUMISS is alleen aansprakelijk jegens de Cliënt wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst indien de Cliënt onverwijld een schriftelijke ingebrekestelling aan LUMISS geeft, waarin een redelijke termijn wordt gesteld waarin LUMISS de mogelijkheid heeft om de wanbetaling en LUMISS slaagt er niet in de verzuim binnen een dergelijke periode te verhelpen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ingebrekestelling bevatten, zodat LUMISS in staat is adequaat te reageren en / of passende maatregelen te nemen.


10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij LUMISS meldt.


10.6 LUMISS is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een "overmachtsituatie", zoals bedoeld in artikel 6:75 BW (“BW”). Dit omvat onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door LUMISS ingeschakelde derde niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen als gevolg van overmacht.


Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang LUMISS geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt LUMISS het eigendom van de Producten.


Artikel 12 Persoonlijke gegevens

12.1 LUMISS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met het privacybeleid zoals gepubliceerd op de Site.


Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.


13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, zullen, indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar LUMISS is gevestigd. .


13.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden de overige bepalingen geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen hierin niet waren opgenomen; en dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo goed mogelijk beantwoordt aan de bedoeling van LUMISS bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.Contact details

Als u na het lezen van de Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, of als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen, neem dan contact met ons op via e-mail of schriftelijk.


LUMISS

Koningsbeltweg 78

1329AK Almere

Nederland


E: info@lumisshair.com


KvK-nummer: 72250631


Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01-07-2020.

Wij gaan voor goud!
Snelle Levering
1000+ Tevreden Klanten
100% Resultaatgarantie